به فکر محرومان و نیازمندان باشیم

به فکر محرومان و نیازمندان باشیم

کمک به نیازمندان در صورت توانا بودن بر این امر، یکی از وظایف مهم همه ما است. در آموزه‌های دینی هم برای کسی که به حال مستمندان واقعی می‌رسد و گره از کار آنان می‌گشاید، پاداش‌های فراوانی در نظر گرفته شده است. و چه زیباست که این کمک‌ها از راه درست و مطمئن به دست افراد...