روایتی از قیام مسجد گوهرشاد در ایوان انتظار

روایتی از قیام مسجد گوهرشاد در ایوان انتظار

در تاریخ این سرزمین لحظه‌های سرنوشت سازی وجود دارد که آینده مردم یک کشور به آن گره خورده است. در روزگاری که با تصمیم کور رضا خان قلدر بنا شد تا به بهانه آزادی و ترقی، عفت و حجاب را از سر زنان و دختران این سرزمین بردارد مردان و زنان غیور در دیار شاه خراسان دست به قیام...