روایت_عاشقی

روایت_عاشقی

مسافران مترو از حاج قاسم می گویند… روایت عاشقی سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از زبان مسافران شهر زیرزمینی و حال و هوای این روزهای متروی...