زمستان بی خطر

زمستان بی خطر

زمستان که فرا می‌رسد همه مهیای آماده کردن وسایل گرمای خانه می‌شوند. با بستن درز پنجره ها و کانال های کولر جلوی خروج گرما را می‌گیرند و با بر پا کردن بخاری، خانه آماده یک زمستان سرد می‌شود. با شروع فصل سرما هشدارها برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار و نحوه صحیح مصرف گاز...