کودکان محروم را دریابیم

کودکان محروم را دریابیم

کودکان دنیای خودشان را دارند. آن‌ها فارغ از تمام گرفتاری‌ها و روزمرگی‌ها که روی دوش بزرگ‌ترهای خانواده است در زمان خود زندگی می‌کنند. اما در این بین کودکانی هم هستند که کودکی نمی‌کنند و به تنهایی بار یک زندگی را به دوش می‌کشند و کودکی را از یاد برده اند آن هم برای یک...