اجرای برنامه‌های فرهنگی واجتماعی شادستان تهران ۱۴۰۰ درمتروی تهران

اجرای برنامه‌های فرهنگی واجتماعی شادستان تهران ۱۴۰۰ درمتروی تهران

اجرای برنامه‌های فرهنگی واجتماعی شادستان تهران ۱۴۰۰ درمتروی تهران برنامه‌های فرهنگی واجتماعی فصل تابستان متروی تهران ویژه مسافران شهرزیرزمینی اجرامی‌شود. معاون امورفرهنگی واجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران ازاجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی واجتماعی باعنوان شادستان...