فصل شکفتن گل و رویش سرسبزی در بوستان بهارانه ی زندگیست
نوروز را بهانه کرده ایم؛
برای خواندن و سرودن از ایرانی زیبا
از اقوامی مهربان در سرزمین چهار فصلِ مان ایران؛
شمال و جنوب و غرب و شرق
فرقی نمیکند؛
مهم حال خوب مردمان شهرمان، در این واپسین روزهاست؛