🏆نفرات برتر
جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو:

🥈نفر دوم جشنواره مترومیشن
🔅جناب آقای شهاب جعفرنژاد
از شهر تهران
🎬 نام اثر: ژوکر