🏆نفرات برتر
جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو:

🥉نفر سوم جشنواره مترومیشن
🔅جناب آقای سعید شاهوردی
از استان لرستان
🎬 نام اثر:
گاز نده، با دنده سنگین حرکت کن