🏆نفرات برتر
جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو:

🏅نفر چهارم جشنواره مترومیشن
🔅جناب آقای رضا حمیدی مطلق
از شهر سمنان
🎬 نام اثر: اپیدمی