استاد سید ابوالقاسم شجاعی
سید ابوالقاسم شجاعی خطیب و واعظ در سال ۱۳۱۲ در تهران‌به دنیا آمد. وی‌از شاگردان محمدتقی فلسفی،جعفر خندق‌آبادی، امام‌اهوازی و شیخ رجبعلی خیاط بود. سید‌ ابوالقاسم شجاعی در ۲۱مهر ۱۳۹۷ وفات یافت و جنازه او پس از انتقال به کربلا در ۲۸مهر در قبرستان‌وادی السلام این شهر دفن شد