کمک به نیازمندان در صورت توانا بودن بر این امر، یکی از وظایف مهم همه ما است. در آموزه‌های دینی هم برای کسی که به حال مستمندان واقعی می‌رسد و گره از کار آنان می‌گشاید، پاداش‌های فراوانی در نظر گرفته شده است. و چه زیباست که این کمک‌ها از راه درست و مطمئن به دست افراد نیازمند و در عین حال آبرومند برسد.

همسفر خوب من! طرح کمک به نیازمندان در ایستگاه‌های دکتر شریعتی، تئاترشهر، میدان شهدا، شهید نواب صفوی و پانزده خرداد برپا شده تا تو هم سهم خود را در رفع نیاز محرومان و مخصوصاٌ کودکان نیازمند بپردازی. پیشخوان‌های موسسه نیکوکاران شریف آماده دریافت کمک‌های خیرخواهانه شما مسافر خیّر و نیکوکار است.

 

کانترهای جذب حامی در متروی تهران