یلدای مهربانی، روز جهانی مهاجران و متروی تهران

یلدای مهربانی، روز جهانی مهاجران و متروی تهران

یکی از راه هایی که از گذشته دور تا به امروز بشر برای داشتن زندگی بهتر انتخاب کرده مهاجرت به سرزمینی غیر از سرزمین مادری بوده‌است. دلیل این کوچ اجباری یا به خاطر جنگ است یا قحطی. یا شرایط سخت زندگی است یا یافتن دنیای جدید. هرچه هست عامل پیوند دو فرهنگ و دو نگاه متفاوت...