در مسیر بیداری

در مسیر بیداری

چهل و یک سال از یک خروش مردمی گذشت. در بهمن ۵۷ نهالی کاشته شد که با خون جوانان وطن، امروز به درختی تناور مبدل شده. هر روز بالغ‌تر و ریشه‌دارتر از دیروزش. و این درخت هنوز در مسیر بیداری ست. از هر گذری که عبور می‌کنی مردمی را می‌بینی که صاحبان اصلی این سرو بلند قامت‌اند...