🏆نفرات برتر
جشنواره انیمیشن های یک دقیقه ای مترو:

🥉نفر پنجم بخش ویژه جشنواره مترومیشن
🔅سرکار خانم ربابه هاشمی
🎬 نام اثر:
گذرگاه