مسافران مترو از حاج قاسم می گویند…
روایت عاشقی سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از زبان مسافران شهر زیرزمینی و حال و هوای این روزهای متروی تهران